Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký các học phần HKII năm học 2017-2018 và đăng ký học lại, học cải thiện đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy K2014, K2015, K2016, K2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khóa K2014, K2015, K2016, K2017;

Nhà trường thông báo sinh viên các khóa K2014, K2015, K2016, K2017 thời gian, phương thức và các học phần đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018

I. Đăng ký học phần học kỳ II (2017-2018)

1. Thời gian đăng ký

- Từ 08h00 ngày 05/1/2018 đến 08h00 ngày 13/1/2018 đối với sinh viên K2015

- Từ 08h00 ngày 07/1/2018 đến 08h00 ngày 13/1/2018 đối với sinh viên K2016 

- Từ 08h00 ngày 08/1/2018 đến 08h00 ngày 14/1/2018 đói với sinh viên K2017

2. Phương thức đăng ký

        - Đối với các khóa K2015, K2016, K2017: sinh viên tự đăng ký các học phần HKII năm học 2017-2018 trên trang quản lý đào tạo của nhà trường: http://qldt.ldxh.edu.vn

3. Danh sách các học phần học kỳ II năm học 2017-2018

     3.1. Khóa 2014

 

Chuyên ngành Bảo hiểm K2014

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Thực tập cuối khóa

8

4

1

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

8

6

2

 

3

Đầu tư tài chính bảo hiểm

8

3

2

Môn thay thế khoá luận tốt nghiệp

4

Chính sách bảo hiểm xã hội

8

3

2

 

Tổng số tín chỉ

 

10

   
           
 

Chuyên ngành Công tác xã hội K2014

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Thực tập cuối khóa

8

4

1

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

8

6

2

 

3

Quản lý TH với người nghiện MT

8

3

2

Môn thay thế khoá luận tốt nghiệp

4

CTXH với trẻ em có HCĐB

8

3

2

 

Tổng số tín chỉ

 

10

   
           
 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh K2014

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Thực tập cuối khóa

8

4

1

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

8

6

2

 

3

Kế hoạch kinh doanh

8

3

2

Môn thay thế khoá luận tốt nghiệp

4

Cty đa QG và CLKD toàn cầu

8

3

2

 

Tổng số tín chỉ

 

10

   
           
 

Chuyên ngành Kế toán K2014

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Thực tập cuối khóa

8

4

1

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

8

6

2

 

3

Hệ thống kiểm soát

8

3

2

Môn thay thế khoá luận tốt nghiệp

4

Kiểm toán tài chính

8

3

2

 

Tổng số tín chỉ

 

10

   
           
 

Chuyên ngành Quản trị nhân lực K2014

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Thực tập cuối khóa

8

4

1

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

8

6

2

 

3

Chính sách nguồn nhân lực

8

2

2

Môn thay thế khoá luận tốt nghiệp

4

Quản lý nguồn nhân lực

8

4

2

 

Tổng số tín chỉ

 

10

   

3.2 Khoá K2015

 

Chuyên ngành Bảo hiểm K2015

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Tiếng Anh chuyên ngành BH II

6

2

1

 

2

Bảo hiểm thất nghiệp

6

3

1

 

3

QTKD bảo hiểm II

6

2

1

 

4

Quản trị bảo hiểm xã hội II

6

2

1

 

5

Bảo hiểm hưu trí

6

3

2

 

6

Thực hành bảo hiểm xã hội

6

4

2

 

7

Bảo hiểm y tế

6

2

2

 

8

Tin học chuyên ngành I

6

2

2

 

9

Phân tích tài chính bảo hiểm

6

3

2

 
 

Tổng số tín chỉ

 

23

   
           
 

Chuyên ngành Công tác xã hội K2015

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Phát triển cộng đồng

6

3

1

 

2

Kỹ năng sống

6

2

1

 

3

Tiếng Anh chuyên ngành CTXH II

6

2

1

 

4

An sinh xã hội III

6

3

1

 

5

Bảo hiểm xã hội

6

3

1

 

6

Thực hành CTXH CN và GĐ

6

3

2

 

7

Thực hành CTXH nhóm

6

3

2

 

8

Thực hành Phát triển cộng đồng

6

3

2

 
 

Tổng số tín chỉ

 

22

   
           
 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh K2015

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Quản trị chất lượng

6

2

1

 

2

Logistics

6

2

1

 

3

Thực hành Toeic nâng cao 1

6

2

1

 

4

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán KD

6

2

1

 

5

Tín dụng và thanh toán

6

2

2

 

6

Thương mại điện tử

6

2

2

 

7

Thực hành Toeic nâng cao 2

6

2

2

 

9

Thị trường chứng khoán

6

2

2

 
 

Tổng số tín chỉ

 

16

   
           
 

Chuyên ngành Kế toán K2015

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Kế toán quốc tế

6

3

1

 

2

Lý thuyết tổ chức

6

3

1

 

3

Tổ chức kế toán

6

3

1

 

4

Kế toán quản trị

6

3

1

 

5

Kiểm toán căn bản

6

3

2

 

6

Hệ thống thông tin kế toán

6

3

2

 

7

Kế toán thuế

6

3

2

 
 

Tổng số tín chỉ

 

21

   
           
           
 

Chuyên ngành Quản trị nhân lực K2015

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Đào tạo nhân lực

6

3

1

 

2

Bảo hộ lao động

6

3

1

 

3

Tuyển chọn và sử dụng nhân lực

6

3

1

 

4

Tiếng Anh chuyên ngành QTNL II

6

2

1

 

5

Tiền lương trong khu vực công

6

3

2

 

6

Quản trị thù lao lao động trong DN

6

3

2

 

7

Quan hệ lao động trong tổ chức

6

2

2

 
 

Tổng số tín chỉ

 

19

   

 

3.3 K2016

Chuyên ngành Bảo hiểm K2016

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Luật lao động

4

2

1

 

2

Lý thuyết bảo hiểm xã hội

4

3

1

 

3

Bảo hiểm phi nhân thọ I

4

2

1

 

4

Đường lối CM của Đảng CSVN

4

3

1

 

5

Tiếng Anh II

4

3

2

 

6

Quản trị rủi ro

4

3

2

 

7

Điều tra xã hội học

4

2

1

Chọn 1 trong 3 học phần

8

Kinh tế phát triển

4

2

2

9

Quản trị học

4

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

18

   
           

Chuyên ngành Công tác xã hội K2016

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Nhập môn công tác xã hội

4

2

1

 

2

Chính sách xã hội

4

2

1

 

3

Đường lối CM của Đảng CSVN

4

3

1

 

4

An sinh xã hội I

4

3

1

 

5

Tiếng Anh II

4

3

2

 

6

Tổ chức HĐVH quần chúng và TT

4

2

2

 

7

PP nghiên cứu trong CTXH

4

2

2

 
 

Tổng số tín chỉ

 

17

   
           

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh K2016

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Marketing căn bản

4

2

1

 

2

Đường lối CM của Đảng CSVN

4

3

1

 

3

Kinh tế quốc tế

4

2

1

 

4

Tiếng Anh II

4

3

2

 

5

Lý thuyết tổ chức

4

3

2

 

6

Quản trị chiến lược

4

3

2

 

7

Kinh tế lượng

4

2

1

Chọn 2 trong 4 học phần

8

Kinh tế phát triển

4

2

1

9

Văn hóa doanh nghiệp

4

2

2

10

Tâm lý kinh doanh

4

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

20

   
           

Chuyên ngành Kế toán K2016

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Đường lối CM của Đảng CSVN

4

3

1

 

2

Tài chính - Tiền tệ

4

2

1

 

3

Quản trị doanh nghiệp

4

2

1

 

4

Luật lao động

4

2

1

 

5

Tiếng Anh II

4

3

2

 

6

Quản trị tài chính doanh nghiệp

4

3

2

 

7

Quản trị tài chính đơn vị HCSN

4

2

2

 

8

Kinh tế lượng

4

2

1

Chọn 2 trong 4 học phần

9

Văn hóa doanh nghiệp

4

2

1

10

Kỹ năng giao tiếp

4

2

2

11

Luật thuế và kế toán

4

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

21

   
           

Chuyên ngành Quản trị nhân lực K2016

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Đường lối CM của Đảng CSVN

4

3

1

 

2

Luật lao động

4

2

1

 

3

Nguồn nhân lực

4

2

1

 

4

Hành vi tổ chức

4

2

1

 

5

Tiếng Anh II

4

3

2

 

6

Tổng quan quản trị nhân lực

4

2

2

 

7

Kinh tế phát triển

4

2

1

Chọn 1 trong 2 học phần

8

Kinh tế lượng

4

2

1

9

Nguyên lý kế toán 1

4

2

2

Chọn 1 trong 2 học phần

10

Ecgônômi (công thái học trong LĐ)

4

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

18

   
               

 

3.4 Khóa K2017

 

Chuyên ngành Bảo hiểm K2017

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất II

2

2

1

 

2

NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II

2

3

1

 

3

Tin học cơ bản II

2

2

1

 

4

Kinh tế vi mô

2

3

1

 

5

An sinh xã hội

2

2

2

 

6

Toán cao cấp II

2

2

2

 

7

PP luận nghiên cứu khoa học

2

2

1

Chọn 1 trong 2 học phần

8

Tâm lý học đại cương

2

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

16

   
           
 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh K2017

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất II

2

2

1

 

2

Kinh tế vi mô

2

3

1

 

3

Tin học cơ bản II

2

2

1

 

5

NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II

2

3

1

 

4

Toán cao cấp II

2

2

2

 

6

Tài chính - Tiền tệ

2

2

2

 

7

PP luận nghiên cứu khoa học

2

2

1

Chọn 1 trong 2 học phần

8

Tâm lý học đại cương

2

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

16

   
           
 

Chuyên ngành Công tác xã hội K2017

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất II

2

2

1

 

2

NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II

2

3

1

 

3

Tin học cơ bản II

2

2

1

 

4

Tâm lý học xã hội

2

2

2

 

5

Xã hội học chuyên biệt

2

3

2

 

6

PP luận nghiên cứu khoa học

2

2

1

Chọn 2 trong 4 học phần

7

Soạn thảo văn bản

2

2

2

8

Toán cao cấp I

2

2

1

9

Logic học

2

2

1

 

Tổng số tín chỉ

 

16

   
           
 

Chuyên ngành Kế toán K2017

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất II

2

2

1

 

2

Kinh tế vi mô

2

3

1

 

3

NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II

2

3

1

 

4

Tin học cơ bản II

2

2

1

 

5

Toán cao cấp II

2

2

2

 

6

Nguyên lý kế toán 1

2

2

2

 

7

PP luận nghiên cứu khoa học

2

2

1

Chọn 1 trong 2 học phần

8

Tâm lý học đại cương

2

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

16

   
           
 

Chuyên ngành Luật kinh tế K2017

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Kinh tế vi mô

2

3

1

 

2

Giáo dục thể chất II

2

2

1

 

3

Tin học cơ bản II

2

2

1

 

4

NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II

2

3

1

 

5

Luật hành chính

2

3

2

 

6

Đại cương văn hóa Việt Nam

2

2

2

Chọn 1 trong 2 học phần

7

PP luận nghiên cứu khoa học

2

2

1

8

Marketing căn bản

2

2

2

Chọn 1 trong 2 học phần

9

Quản trị doanh nghiệp

2

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

17

   
           
 

Chuyên ngành Quản trị nhân lực K2017

       

STT

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Đợt học

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất II

2

2

1

 

2

Tin học cơ bản II

2

2

1

 

3

Toán cao cấp II

2

2

2

 

4

Kinh tế vi mô

2

3

1

 

5

NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II

2

3

1

 

6

Marketing căn bản

2

2

2

 

7

PP luận nghiên cứu khoa học

2

2

1

Chọn 1 trong 2 học phần

8

Tâm lý học đại cương

2

2

2

 

Tổng số tín chỉ

 

16

   

 

4. Thời gian hủy đăng ký học phần

    - Từ ngày 11/1/2018 đến ngày 15/1/2018, sinh viên hủy đăng ký học phần sẽ nộp đơn về phòng đào tạo (đơn có xác nhận của cố vấn học tập). Sau thời gian nói trên, nhà trường không giải quyết bất cứ trường hợp hủy đăng ký nào.

II. Đăng ký học lại, học cải thiện HKI (2017-2018)

   -  Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học cải thiện sẽ nộp đơn tại phòng Đào tạo (theo mẫu đơn của nhà trường)

   -  Thời gian nộp đơn: từ ngày 08/1/2018 đến ngày 17/1/20187

Lưu ý: Sinh viên đăng ký đầy đủ các môn tự chọn và thực hiện quy trình đăng ký theo đúng quy định của nhà trường 

 

Các thông báo khác