Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký học lại, cải thiện điểm

Bước 1: Đăng nhập tài khoàn cá nhân 

Bước 2 : Chọn Đăng ký --> Đ>Ký học lại & cải thiện (như hình dưới)

 

Màn hình xuất hiện

Bước 3 : Chọn học phần muốn đăng ký học lại hoặc cải thiện điểm bằng cách click vào ô vuông tại cột đăng ký học tương ứng học phần đăng ký --> Đăng ký (như hình dưới)

Lưu ý: Có một số môn đã được chọn là học phần của kỳ hiện tại mà sinh viên đang học

màn hình xuất hiện

Bước 4: Chọn lớp tín chỉ bằng cách click vào ô tròn tại cột chọn lớp tương ứng với học phần --> Lưu kết quả (như hình dưới)

Lưu ý : Một học phần có thể có nhiều lớp. Sinh viên chọn lớp không trùng với các lớp hiện tại đang học

Bước 5 : Chọn in phiếu đăng ký như hình

Bước 6: Nộp phiếu đăng ký tại Phòng Đào tạo để duyệt --> Nộp tiền học --> Theo lịch giảng đã đăng ký

Các thông báo khác