Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần 3 môn học GDTC học kỳ I năm học (2018 – 2019) qua hệ thống Quản lý đào tạo đối với sinh viên đại học chính quy khóa K2017

Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa các lớp đại học chính quy khóa K2017.

Nhà trường thông báo tới sinh viên các lớp đại học chính quy khóa K2017 về việc đăng ký học phần 3 môn học GDTC năm học 2018 – 2019 qua cổng thông tin Quản lý đào tạo Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) cụ thể như sau:

1. Nội dung:

Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong các học phần bao gồm: Bóng chuyền 2, Cầu lông 2 và Bóng rổ 2.

2. Số lượng lớp học:

- Môn bóng rổ 09 lớp (01;02;03;04;05;06;07;08;24) học vào các buổi từ thứ 2 đến thứ 5).

- Môn cầu lông 11 lớp (09;10;13;14;15;16;17;18;19;20;23 học vào các buổi từ thứ 2 đến thứ 6);

- Môn bóng chuyền 04 lớp (11; 12; 21; 22 học vào các buổi thứ 6 và thứ 7);

3. Hình thức đăng ký:

Sinh viên truy cập vào địa chỉ website: http://qldt.ldxh.edu.vn để làm theo hướng dẫn đăng ký.

4. Thời gian đăng ký: Từ 08h:00 ngày 23/8/2018 đến 08h:00 ngày 26/8/2018

* Lưu ý: Lớp 23; 24 dành cho sinh viên ngành Luật Kinh tế đăng ký

Sau thời gian trên cổng thông tin Quản lý đào tạo sẽ tự động khóa, Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký muộn.

Trên đây là thông báo của Nhà trường về việc đăng ký học phần 3 môn học GDTC qua hệ thống Quản lý đào tạo, đề nghị sinh viên đại học chính quy các lớp K2017 nghiêm túc thực hiện./.

STT Tên học phần Số TC Tên lớp TC Tên học phần SV tối thiểu SV tối đa SV đ.ký Lịch học Giáo viên Phòng học
1 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.1_LT Môn Bóng Rổ 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 2(T1-3) Nguyễn Văn Hạ Sân vận động-SV1
2 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.2_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 2(T4-5) Nguyễn Văn Hạ Sân vận động-SV1
3 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.3_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 3(T1-3) Nguyễn Văn Hạ Sân vận động-SV1
4 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.4_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 3(T4-5) Nguyễn Văn Hạ Sân vận động-SV1
5 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.5_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 4(T1-3) Nguyễn Văn Vui Sân vận động-SV1
6 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.6_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 4(T4-5) Nguyễn Văn Vui Sân vận động-SV1
7 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.7_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 5(T1-3) Lê Hữu Toàn Sân vận động-SV1
8 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.8_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 5(T4-5) Lê Hữu Toàn Sân vận động-SV1
9 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.9_LT Môn Cầu Lông 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 6(T1-3) Trần Hoàng Anh Nhà thi đấu-TD1
10 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.10_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 6(T4-5) Trần Hoàng Anh Nhà thi đấu-TD1
11 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.11_LT Môn Bóng chuyền 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 7(T1-3) Trần Hoàng Anh Sân vận động-SV1
12 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.12_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 7(T4-5) Trần Hoàng Anh Sân vận động-SV1
13 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.13_LT Môn Cầu Lông 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 2(T6-8) Lê Hữu Toàn Nhà thi đấu-TD1
14 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.14_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 2(T9-11) Lê Hữu Toàn Nhà thi đấu-TD1
15 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.15_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 3(T6-8) Nguyễn Văn Hạ Nhà thi đấu-TD1
16 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.16_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 3(T9-11) Nguyễn Văn Hạ Nhà thi đấu-TD1
17 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.17_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 4(T6-8) Phạm Văn Hải Nhà thi đấu-TD1
18 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.18_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 4(T9-11) Phạm Văn Hải Nhà thi đấu-TD1
19 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.19_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 5(T6-8) Lê Hữu Toàn Nhà thi đấu-TD1
20 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.20_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 5(T9-11) Lê Hữu Toàn Nhà thi đấu-TD1
21 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.21_LT Môn Bóng chuyền 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 6(T6-8) Phạm Văn Hải Sân vận động-SV1
22 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.22_LT 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 6(T9-11) Phạm Văn Hải Sân vận động-SV1
23 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.23_LT Môn Cầu Lông 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 5(T1-3) Nguyễn Văn Vui Nhà thi đấu-TD1
24 Giáo dục thể chất III 1 GDTC3.1.1.24_LT Môn Bóng rổ 30 40   27/08/18-09/11/18<br>Thứ 5(T6-8) Phạm Văn Hải Nhà thi đấu-TD1

 

Các thông báo khác