Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc đăng ký các học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019 qua hệ thống Quản lý đào tạo

Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa các lớp đại học chính quy khóa K2015, K2016, K2017;

Nhà trường thông báo tới sinh viên các lớp chính quy các khóa K2015, K2016, K2017 về việc đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2018 - 2019 qua cổng thông tin Quản lý đào tạo của Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II) như sau:

1. Đối với sinh viên khóa 2015, Sinh viên theo dõi lịch trên website: http://qldt.ldxh.edu.vn. Thời gian từ ngày 8/8/2018

2. Sinh viên khóa 2016 và 2017 truy cập vào địa chỉ: http://qldt.ldxh.edu.vn để làm theo hướng dẫn đăng ký các học phần.

- Khóa 2016 đăng kí từ 08:00 ngày 07/08/2018 đến 23:00 ngày 10/08/2018.

- Khóa 2017 đăng kí từ 08:00 ngày 08/08/2018 đến 23:00 ngày 11/08/2018.

3. Sinh viên học lại và học cải thiện đăng kí từ ngày 08/08/2018 – 12/08/2018.

4. Thời gian hủy học phần từ ngày 13/08/2018 – 15/08/2018.

Sau thời gian trên, cổng thông tin quản lý đào tạo sẽ tự động khóa, Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký muộn.

Trên đây là thông báo của Nhà trường về việc đăng ký các học phần qua hệ thống Quản lý đào tạo, đề nghị sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện./.

 

Các thông báo khác