Chi tiết

DANH SÁCH HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 K2018

Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa các lớp đại học chính quy khóa K2018.

Nhà trường thông báo tới sinh viên các lớp đại học chính quy khóa K2018 về việc đăng ký học phần GDTC3, học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 qua cổng thông tin Quản lý đào tạo cụ thể như sau:

1. Số lớp học GDTC3:

- Bóng rổ 2

- Cầu lông 2

STT Tên học phần Tên môn Tên lớp tín chỉ Ca học Giáo viên Phòng học Thời gian
1 Giáo dục thể chất III Bóng rổ 2 GDTC3.1.1_18_.1_LT Sáng Nguyễn Văn Hạ SV1Sân vận động Thứ 2(T1-3)
2 Giáo dục thể chất III Bóng rổ 2 GDTC3.1.1_18_.2_LT Sáng Nguyễn Văn Hạ SV1Sân vận động Thứ 2(T4-5)
3 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.3_LT Sáng Phạm Văn Hải TD1Nhà thi đấu Thứ 2(T1-3)
4 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.4_LT Sáng Phạm Văn Hải TD1Nhà thi đấu Thứ 2(T4-5)
5 Giáo dục thể chất III Bóng rổ 2 GDTC3.1.1_18_.5_LT Sáng Lê Hữu Toàn SV1Sân vận động Thứ 3(T1-3)
6 Giáo dục thể chất III Bóng rổ 2 GDTC3.1.1_18_.6_LT Sáng Lê Hữu Toàn SV1Sân vận động Thứ 3(T4-5)
7 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.7_LT Sáng Nguyễn Văn Hạ TD1Nhà thi đấu Thứ 3(T1-3)
8 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.8_LT Sáng Nguyễn Văn Hạ TD1Nhà thi đấu Thứ 3(T4-5)
9 Giáo dục thể chất III Bóng rổ 2 GDTC3.1.1_18_.9_LT Sáng Phạm Văn Hải SV1Sân vận động Thứ 4(T1-3)
10 Giáo dục thể chất III Bóng rổ 2 GDTC3.1.1_18_.10_LT Sáng Phạm Văn Hải SV1Sân vận động Thứ 4(T4-5)
11 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.11_LT Sáng Nguyễn Văn Vui TD1Nhà thi đấu Thứ 5(T1-3)
12 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.12_LT Sáng Nguyễn Văn Vui TD1Nhà thi đấu Thứ 5(T4-5)
13 Giáo dục thể chất III Bóng rổ 2 GDTC3.1.1_18_.13_LT Sáng Trần Hoàng Anh SV1Sân vận động Thứ 6(T1-3)
14 Giáo dục thể chất III Bóng rổ 2 GDTC3.1.1_18_.14_LT Sáng Trần Hoàng Anh SV1Sân vận động Thứ 6(T4-5)
15 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.15_LT Sáng Lê Hữu Toàn TD1Nhà thi đấu Thứ 7(T1-3)
16 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.16_LT Sáng Lê Hữu Toàn TD1Nhà thi đấu Thứ 7(T4-5)
17 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.17_LT Chiều Lê Hữu Toàn TD1Nhà thi đấu Thứ 2(T6-8)
18 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.18_LT Chiều Lê Hữu Toàn TD1Nhà thi đấu Thứ 2(T9-11)
19 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.19_LT Chiều Nguyễn Văn Hạ TD1Nhà thi đấu Thứ 3(T6-8)
20 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.20_LT Chiều Nguyễn Văn Hạ TD1Nhà thi đấu Thứ 3(T9-11)
21 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.21_LT Chiều Phạm Văn Hải TD1Nhà thi đấu Thứ 4(T6-8)
22 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.22_LT Chiều Phạm Văn Hải TD1Nhà thi đấu Thứ 4(T9-11)
23 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.23_LT Chiều Trần Hoàng Anh TD1Nhà thi đấu Thứ 6(T6-8)
24 Giáo dục thể chất III Cầu lông 2 GDTC3.1.1_18_.24_LT Chiều Trần Hoàng Anh TD1Nhà thi đấu Thứ 6(T9-11)

***** Lưu ý:

- Đối với sinh viên đã đăng ký học phần GDTC2 môn Bóng rổ 1; sang học phần GDTC3 bắt buộc phải đăng ký học môn Bóng rổ 2;

- Đối với sinh viên đã đăng ký học phần GDTC2 môn Cầu lông 1; sang học phần GDTC3 bắt buộc phải đăng ký học môn Cầu lông 2.

Những trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, Nhà trường không giải quyết và phải đăng ký học lại các học phần GDTC3 cùng với khóa K2019.

2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ website: http://qldt.ldxh.edu.vn

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 08h00 ngày 11/02/2019 đến  08h:00 ngày 16/02/2019

4. Thời gian bắt đầu học: Từ ngày 18/02/2019 đến 22/04/2019

Sau thời gian trên cổng thông tin Quản lý đào tạo sẽ tự động khóa, Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký muộn.

 

Các thông báo khác