Chi tiết

DANH SÁCH HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

  Khóa 2016        
           
  Chuyên ngành Bảo hiểm        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Thống kê bảo hiểm 7 2 1  
2 Tin học chuyên ngành BH II 7 2 2  
3 Quản lý thu BHXH 7 2 1  
4 Quản lý chi trả BHXH 7 2 1  
5 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 7 2 1  
6 Giám định bồi thường BH 7 2 2  
7 Tái bảo hiểm 7 2 2  
  Tổng số tín chỉ   14    
           
  Chuyên ngành Công tác xã hội        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Quản trị công tác xã hội 7 2 1  
2 CTXH với người khuyết tật 7 3 1  
3 CTXH với người có HIV 7 3 1  
4 CTXH với người cao tuổi 7 3 2  
5 CTXH với người nghèo 7 3 2  
6 Phân tích và xử lý dữ liệu SPSS 7 2 1  
7 Xã hội học văn hóa 7 2 2  
  Tổng số tín chỉ   18    
           
  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Thực hành Toeic nâng cao 2 7 2 2  
2 Quản trị dự án 7 2 2  
3 Phân tích và xử lý dữ liệu SPSS 7 2 1  
4 Phần mềm quản trị kinh doanh 7 2 2  
5 Kỹ năng LĐ và ra quyết định KD 7 2 1  
6 Kỹ năng LV và QT nhóm trong KD 7 2 1  
7 Kỹ năng QT và phát triển bản thân 7 2 2  
8 Kỹ năng ứng xử và phỏng vấn VL 7 2 2  
  Tổng số tín chỉ   16    
           
  Chuyên ngành Kế toán        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Kế toán máy 7 3 1  
2 Phân tích báo cáo tài chính 7 3 1  
3 Kiểm soát nội bộ 7 2 1  
4 Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội 7 2 1  
5 Kế toán DN Thương mại, Dịch vụ 7 2 2  
6 Thị trường chứng khoán 7 2 2  
7 Tín dụng và thanh toán 7 2 2  
  Tổng số tín chỉ   16    
           
  Chuyên ngành Quản trị nhân lực        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Thị trường lao động 7 3 1  
2 Tạo động lực lao động 7 2 1  
3 Quản lý nhà nước về lao động 7 2 1  
4 Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội 7 2 1  
8 Văn hóa tổ chức 7 2 1  
9 Trách nhiệm XH của DN trong LĐ 7 2 2  
11 Xây dựng thang bảng lương 7 2 2  
13 Thanh tra lao động 7 2 2  
  Tổng số tín chỉ   17    

 

 

 

  Khóa 2017      
         
  Chuyên ngành Bảo hiểm      
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học
1 Kinh tế đầu tư 5 3 1
2 Tiếng Anh chuyên ngành BH I 5 2 1
3 Bảo hiểm phi nhân thọ II 5 2 2
4 Bảo hiểm nhân thọ 5 2 1
5 Tài chính bảo hiểm 1 5 2 1
6 QTKD Bảo hiểm I 5 2 2
7 Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội 5 2 2
8 Quản trị bảo hiểm xã hội I 5 2 1
9 Tài chính bảo hiểm 2 5 2 2
  Tổng số tín chỉ   19  
         
         
  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh      
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học
1 Quản trị marketing 5 3 1
2 Quản trị sản xuất 5 3 2
3 Quản trị chuỗi cung ứng 5 3 1
4 Quản trị nhân lực 5 3 2
5 Quản trị tài chính doanh nghiệp 5 3 2
6 Kế toán quản trị 5 3 1
7 Hệ thống thông tin quản trị 5 2 1
8 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD I 5 2 1
  Tổng số tín chỉ   22  
         
  Chuyên ngành Công tác xã hội      
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học
1 Pháp luật các vấn đề xã hội 5 2 1
2 Gia đình học 5 2 1
3 Tiếng Anh chuyên ngành CTXH I 5 2 1
4 Công tác xã hội cá nhân và gia đình 5 3 1
5 Công tác xã hội nhóm 5 3 2
6 Tham vấn cơ bản 5 2 1
7 An sinh xã hội II 5 3 2
8 Thực hành tham vấn cơ bản 5 2 2
  Tổng số tín chỉ   19  
         
  Chuyên ngành Kế toán      
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học
1 Kế toán tài chính I 5 3 1
2 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 5 3 1
3 Kế toán tài chính II 5 3 2
4 Kế toán hành chính sự nghiệp I 5 3 1
5 Nguyên lý tiền lương 5 2 1
6 Thống kê doanh nghiệp 5 3 2
7 Kế toán hành chính sự nghiệp II 5 3 2
  Tổng số tín chỉ   20  
         
  Chuyên ngành Luật kinh tế      
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học
1 Luật kinh tế nâng cao 5 3 1
2 Tư pháp quốc tế 5 2 2
3 Luật tố tụng hình sự 5 3 2
4 Tiếng anh chuyên ngành luật 5 3 1
5 Luật tốt tụng dân sự 5 3 2
6 Luật thuế và kế toán 5 2 1
  Tổng số tín chỉ   16  
         
  Chuyên ngành Quản trị nhân lực      
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học
1 Tâm lý học lao động 5 2 1
2 Nguyên lý tiền lương 5 2 1
3 Tổ chức bộ máy và phân tích CV 5 3 1
4 Tổ chức lao động 5 2 1
5 Định mức lao động 5 3 2
6 Hoạch định nhân lực 5 3 2
7 Nguyên lý quan hệ lao động 5 2 2
8 Quản trị thực hiện công việc 5 3 2
9 Tiếng Anh chuyên ngành QTNL I 5 2 1
  Tổng số tín chỉ   22  

 

 

 

  Khóa 2018        
           
  Chuyên ngành Bảo hiểm        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh cơ bản I 3 2 2  
2 Nguyên lý tiền lương 3 2 1  
3 Luật kinh tế 3 2 1  
4 Nguyên lý bảo hiểm 3 2 1  
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 2  
6 Kinh tế vĩ mô 3 3 2  
7 Marketing căn bản 3 2 1  
8 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 1  
  Tổng số tín chỉ   18    
           
  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 1  
2 Tiếng Anh cơ bản I 3 2 2  
3 Luật kinh tế 3 2 1  
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 2  
4 Kinh tế vĩ mô 3 3 2  
6 Nguyên lý kế toán 1 3 2 1  
7 Quản trị học 3 2 1  
  Tổng số tín chỉ   16    
           
  Chuyên ngành Công tác xã hội        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh cơ bản I 3 2 2  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 2  
3 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 1  
4 Kỹ năng giao tiếp 3 2 1 Chọn 1 trong 2
5 Lịch sử văn minh thế giới 3 2 1
6 Gia đình học 3 2 2 Chọn 2 trong 4
7 Kỹ năng sống 3 2 2
8 Xã hội học văn hóa 3 2 2
9 Điều tra xã hội học 3 2 2
10 Hành vi con người và môi trường XH 3 3 1  
11 Giới và phát triển 3 2 1  
  Tổng số tín chỉ   18    
           
  Chuyên ngành Kế toán        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh cơ bản I 3 2 2  
2 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 1  
3 Kinh tế vĩ mô 3 3 2  
4 Luật kinh tế 3 2 1  
5 Tài chính - Tiền tệ 3 2 1  
6 Nguyên lý kế toán 2 3 2 1  
7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 2  
  Tổng số tín chỉ   16    
           
  Chuyên ngành Luật kinh tế        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Luật kinh tế 3 2 1  
2 Tiếng Anh cơ bản I 3 2 2  
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 2  
4 Kinh tế vĩ mô 3 3 2  
5 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 2 1  
6 Luật dân sự 1 3 3 1  
7 Tâm lý học lao động 3 2 1 Chọn 1 trong 2
8 Kỹ năng giao tiếp 3 2 1
  Tổng số tín chỉ   16    
           
  Chuyên ngành Quản trị nhân lực        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh cơ bản I 3 2 2  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 2  
3 Luật kinh tế 3 2 1  
4 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 1  
5 Kinh tế vĩ mô 3 3 2  
6 Luật lao động 3 2 2  
7 Thống kê lao động 3 2 1  
  Tổng số tín chỉ   16    
           
  Chuyên ngành Tâm lý        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Lịch sử văn minh thế giới 3 2 1  
2 Mĩ học đại cương 3 2 1  
3 Sinh lý thần kinh 3 3 2  
4 Tiếng Anh cơ bản I 3 2 2  
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 2  
6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 1  
7 Gia đình học 3 2 1 Chọn 1 trong 2
8 Giới và phát triển 3 2 1
  Tổng số tín chỉ   16    
           
           
  Chuyên ngành Kinh tế        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Nguyên lý thống kê 3 2 1  
2 Luật lao động 3 2 2  
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 2  
4 Tiếng Anh cơ bản I 3 2 2  
5 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 1  
6 Kinh tế vĩ mô 3 3 2  
7 Kinh tế đầu tư 3 2 1 Chọn 1 trong 2
8 Tài chính - Tiền tệ 3 2 1
9 Kinh tế phát triển 3 2 1  
  Tổng số tín chỉ   18    

 

Các thông báo khác