Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký học lại & cải thiện điểm học kỳ hè 2016 - 2017

Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin quản lý đào tạo

Bước 2:  Chọn Menu "ĐĂNG KÝ HỌC" --> "ĐĂNG KÝ HỌC LẠI & CẢI THIỆN"

Bước 3: Tại cột "Đăng ký học", nhấn chọn vào ô tương ứng học phần học lại hoặc cải thiện (có thể chọn nhiều học phần để đăng ký học lại học hoặc cải thiện). Sau đó nhấn vào nút "Đăng ký lớp tín chỉ"

Bước 4: Tại cột "Chọn lớp" , nhấn chọn vào ô tròn tương ứng của học phần để đăng ký. Sau đó nhấn vào nút "Lưu kết quả đăng ký"

Bước 5: Chọn vào nút "In kết quả đăng ký" để in lịch đăng ký học phần

Bước 6: Mang bản In kết quả đăng ký liên hệ phòng Kế toán tài vụ để đóng tiền và Phòng Đào tạo để xác nhận 

Bước 7: Từ ngày 15/6/2017 xem trên cổng thông tin quản lý đào tạo (mục Lịch giảng) để cập nhật Phòng học và thời gian học,...

* Lưu ý:

          - Thời giang đăng ký học phần học lại & cải thiện điểm từ ngày 31/5/2017 - 06/06/2017

          - Thời gian đóng tiền và xác nhận học từ ngày 05/06/2017 - 09/06/2017

          - Trong trường hợp sinh viên không đăng ký được hoặc có thắc mắc thì liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn.

Các thông báo khác