Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Giáo dục Thể chất 2, học kỳ I năm học (2018 – 2019) đối với sinh viên đại học chính quy khóa K2018

Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa các lớp đại học chính quy khóa K2018.

Nhà trường thông báo tới sinh viên các lớp đại học chính quy khóa K2018 về việc đăng ký học phần GDTC2 năm học 2018 – 2019 qua cổng thông tin Quản lý đào tạo cụ thể như sau:

1. Nội dung:

Học phần GDTC2 là học phần tự chọn, sinh viên chọn 1 trong 2 môn để học bao gồm: Cầu lông 01; Bóng rổ 01.

2. Số lượng lớp học:

- Bóng rổ 08 lớp: Từ lớp 01 cho đến lớp 08; học vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7.

- Cầu lông 16 lớp: Từ lớp 09 đến lớp 24; học vào các buổi sáng; chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

3. Hình thức đăng ký:

Sinh viên truy cập vào địa chỉ website: http://qldt.ldxh.edu.vn để làm theo hướng dẫn đăng ký.

4. Thời gian đăng ký:

Từ ngày 08/11/2018 đến hết ngày 15/11/2018

5. Thời gian bắt đầu học:

Từ ngày 19/11/2018 đến 20/01/2019

Sau thời gian trên cổng thông tin Quản lý đào tạo sẽ tự động khóa, Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký muộn.

Trên đây là thông báo của Nhà trường về việc đăng ký học phần GDTC2 qua hệ thống Quản lý đào tạo, đề nghị sinh viên đại học chính quy các lớp K2018 nghiêm túc thực hiện./.

DANH SÁCH LỚP TÍN CHỈ GDTC 2

STT Tên học phần Tên lớp tín chỉ Môn Số TC S.tiết Ca học Giáo viên Phòng học Thời gian Ngày
1 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.1_LT Bóng rổ 1 1 30 Sáng Nguyễn Văn Hạ TD1Nhà thi đấu Thứ 2(T1-3) 19/11/2018 - 20/01/2019
2 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.2_LT Bóng rổ 1 1 30 Sáng Nguyễn Văn Hạ TD1Nhà thi đấu Thứ 2(T4-5) 19/11/2018 - 20/01/2019
3 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.3_LT Bóng rổ 1 1 30 Sáng Nguyễn Văn Vui TD1Nhà thi đấu Thứ 4(T1-3) 19/11/2018 - 20/01/2019
4 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.4_LT Bóng rổ 1 1 30 Sáng Nguyễn Văn Vui TD1Nhà thi đấu Thứ 4(T4-5) 19/11/2018 - 20/01/2019
5 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.5_LT Bóng rổ 1 1 30 Sáng Trần Hoàng Anh TD1Nhà thi đấu Thứ 6(T1-3) 19/11/2018 - 20/01/2019
6 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.6_LT Bóng rổ 1 1 30 Sáng Trần Hoàng Anh TD1Nhà thi đấu Thứ 6(T4-5) 19/11/2018 - 20/01/2019
7 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.7_LT Bóng rổ 1 1 30 Sáng Phạm Văn Hải TD1Nhà thi đấu Thứ 7(T1-3) 19/11/2018 - 20/01/2019
8 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.8_LT Bóng rổ 1 1 30 Sáng Phạm Văn Hải TD1Nhà thi đấu Thứ 7(T4-5) 19/11/2018 - 20/01/2019
9 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.9_LT Cầu lông 1 1 30 Sáng Trần Hoàng Anh TD2Nhà thi đấu Thứ 2(T1-3) 19/11/2018 - 20/01/2019
10 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.10_LT Cầu lông 1 1 30 Sáng Trần Hoàng Anh TD2Nhà thi đấu Thứ 2(T4-5) 19/11/2018 - 20/01/2019
11 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.11_LT Cầu lông 1 1 30 Sáng Nguyễn Văn Vui TD2Nhà thi đấu Thứ 6(T1-3) 19/11/2018 - 20/01/2019
12 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.12_LT Cầu lông 1 1 30 Sáng Nguyễn Văn Vui TD2Nhà thi đấu Thứ 6(T4-5) 19/11/2018 - 20/01/2019
13 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.13_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Nguyễn Văn Hạ TD2Nhà thi đấu Thứ 2(T6-8) 19/11/2018 - 20/01/2019
14 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.14_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Nguyễn Văn Hạ TD2Nhà thi đấu Thứ 2(T9-11) 19/11/2018 - 20/01/2019
15 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.15_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Nguyễn Văn Hạ TD2Nhà thi đấu Thứ 3(T6-8) 19/11/2018 - 20/01/2019
16 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.16_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Nguyễn Văn Hạ TD2Nhà thi đấu Thứ 3(T9-11) 19/11/2018 - 20/01/2019
17 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.17_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Lê Hữu Toàn TD2Nhà thi đấu Thứ 4(T6-8) 19/11/2018 - 20/01/2019
18 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.18_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Lê Hữu Toàn TD2Nhà thi đấu Thứ 4(T9-11) 19/11/2018 - 20/01/2019
19 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.19_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Lê Hữu Toàn TD2Nhà thi đấu Thứ 5(T6-8) 19/11/2018 - 20/01/2019
20 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.20_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Lê Hữu Toàn TD2Nhà thi đấu Thứ 5(T9-11) 19/11/2018 - 20/01/2019
21 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.21_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Nguyễn Văn Vui TD2Nhà thi đấu Thứ 6(T6-8) 19/11/2018 - 20/01/2019
22 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.22_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Nguyễn Văn Vui TD2Nhà thi đấu Thứ 6(T9-11) 19/11/2018 - 20/01/2019
23 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.23_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Phạm Văn Hải TD2Nhà thi đấu Thứ 7(T6-8) 19/11/2018 - 20/01/2019
24 Giáo dục thể chất II GTTC2.1.2_D2_K18.24_LT Cầu lông 1 1 30 Chiều Phạm Văn Hải TD2Nhà thi đấu Thứ 7(T9-11) 19/11/2018 - 20/01/2019

 

Các thông báo khác