Chi tiết

DANH SÁCH HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

  Khóa 2016        
           
  Chuyên ngành Bảo hiểm        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh chuyên ngành BH II 6 2 1  
2 Bảo hiểm hưu trí 6 3 1  
3 Bảo hiểm thất nghiệp 6 3 1  
4 QTKD bảo hiểm II 6 2 1  
5 Bảo hiểm y tế 6 2 1  
6 Quản trị bảo hiểm xã hội II 6 2 2  
7 Thực hành bảo hiểm xã hội 6 4 2  
8 Tin học chuyên ngành BH I 6 2 2  
9 Phân tích tài chính bảo hiểm 6 3 2  
  Tổng số tín chỉ   23    
           
  Chuyên ngành Công tác xã hội        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Phát triển cộng đồng 6 3 1  
2 Kỹ năng sống 6 2 1  
3 Tiếng Anh chuyên ngành CTXH II 6 2 1  
4 An sinh xã hội III 6 3 1  
5 Bảo hiểm xã hội 6 3 1  
6 Thực hành CTXH CN và GĐ  6 3 2  
7 Thực hành CTXH nhóm 6 3 2  
8 Thực hành Phát triển cộng đồng 6 3 2  
  Tổng số tín chỉ   22    
           
  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Khởi sự KD và tinh thần kinh doanh 6 2 1  
2 Quản trị chất lượng 6 2 1  
3 Thương mại điện tử 6 2 1  
4 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD II 6 2 1  
5 Tín dụng và thanh toán 6 2 2  
6 Logistics 6 2 2  
7 Thị trường chứng khoán 6 2 2  
8 Thực hành Toeic nâng cao 1 6 2 2  
9 Kỹ năng giao tiếp và đàm phán KD 6 2 1  
  Tổng số tín chỉ   18    
           
  Chuyên ngành Kế toán        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Kế toán quốc tế 6 3 1  
2 Lý thuyết tổ chức 6 3 1  
3 Tổ chức kế toán 6 3 1  
4 Kế toán quản trị 6 3 1  
5 Kiểm toán căn bản 6 3 2  
6 Hệ thống thông tin kế toán 6 3 2  
7 Kế toán thuế 6 3 2  
  Tổng số tín chỉ   21    
           
  Chuyên ngành Quản trị nhân lực        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Đào tạo nhân lực 6 3 1  
2 Bảo hộ lao động 6 3 1  
3 Tuyển chọn và sử dụng nhân lực 6 3 1  
4 Tiếng Anh chuyên ngành QTNL II 6 2 1  
5 Tiền lương trong khu vực công 6 3 2  
6 Quản trị thù lao lao động trong DN 6 3 2  
7 Quan hệ lao động trong tổ chức 6 2 2  
  Tổng số tín chỉ   19    

 

 

Khóa 2017        
           
  Chuyên ngành Bảo hiểm        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh cơ bản II 4 3 2  
2 Luật lao động 4 2 1  
3 Lý thuyết bảo hiểm xã hội 4 3 2  
4 Bảo hiểm phi nhân thọ I 4 2 1  
5 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 3 2  
6 Điều tra xã hội học 4 2 1 Chọn 1 trong 3
7 Kinh tế phát triển 4 2 2
8 Quản trị học 4 2 1
9 Quản trị rủi ro 4 3 2  
  Tổng số tín chỉ   18    
           
  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh cơ bản II 4 3 2  
2 Marketing căn bản 4 2 1  
3 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 3 2  
4 Lý thuyết tổ chức 4 3 1  
5 Kinh tế quốc tế 4 2 1  
6 Văn hóa doanh nghiệp 4 2 1  
7 Kinh tế lượng 4 2 2 Chọn 1 trong 3
8 Kinh tế phát triển 4 2 2
9 Tâm lý kinh doanh 4 2 2
10 Quản trị chiến lược 4 3 2  
  Tổng số tín chỉ   20    
           
  Chuyên ngành Công tác xã hội        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Nhập môn công tác xã hội 4 2 1  
2 Chính sách xã hội 4 2 1  
3 Tổ chức HĐVH quần chúng và TT 4 2 1  
4 PP nghiên cứu trong CTXH 4 2 1  
5 An sinh xã hội I 4 3 1  
6 Tiếng Anh cơ bản II 4 3 2  
7 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 3 2  
  Tổng số tín chỉ   17    
           
  Chuyên ngành Kế toán        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh cơ bản II 4 3 2  
2 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 3 2  
3 Tài chính - Tiền tệ 4 2 1  
4 Quản trị doanh nghiệp 4 2 1  
5 Luật lao động 4 2 1  
6 Quản trị tài chính doanh nghiệp 4 3 1  
7 Quản trị tài chính đơn vị HCSN 4 2 2  
8 Kinh tế lượng 4 2 2 Chọn 1 trong 2
9 Văn hóa doanh nghiệp 4 2 2
10 Kỹ năng giao tiếp 4 2 1 Chọn 1 trong 2
11 Luật thuế và kế toán 4 2 1
  Tổng số tín chỉ   21    
           
  Chuyên ngành Luật kinh tế        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Luật lao động 4 2 1  
2 Luật dân sự 2 4 3 1  
3 Công pháp quốc tế 4 2 1  
4 Luật ngân hàng 4 2 1  
5 Tiếng Anh cơ bản II 4 3 2  
6 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 3 2  
7 Luật hình sự 4 3 2  
  Tổng số tín chỉ   18    
           
  Chuyên ngành Quản trị nhân lực        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tiếng Anh cơ bản II 4 3 2  
2 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 3 2  
3 Luật lao động 4 2 1  
4 Nguồn nhân lực 4 2 1  
5 Hành vi tổ chức 4 2 1  
6 Kinh tế phát triển 4 2 2 Chọn 1 trong 2
7 Kinh tế lượng 4 2 2
8 Nguyên lý kế toán 1 4 2 1 Chọn 1 trong 2
9 Egonomi 4 2 1
10 Tổng quan quản trị nhân lực 4 2 2  
  Tổng số tín chỉ   18    
 

 

Khóa 2018

       
           
  Chuyên ngành Bảo hiểm        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Nhập môn An sinh xã hội 2 2 2  
2 NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II 2 3 1  
3 Tin học cơ bản II 2 2 1  
4 Toán cao cấp II 2 2 2  
5 Kinh tế vi mô 2 3 1  
6 Nguyên lý kế toán 1 2 2 2  
  Tổng số tín chỉ   14    
           
  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Kinh tế vi mô 2 3 1  
2 Tin học cơ bản II 2 2 1  
3 Toán cao cấp II 2 2 2  
5 NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II 2 3 1  
4 PP luận nghiên cứu khoa học 2 2 1 Chọn 1 trong 2
6 Tâm lý học đại cương 2 2 1
7 Tài chính - Tiền tệ 2 2 2  
  Tổng số tín chỉ   14    
           
  Chuyên ngành Công tác xã hội        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II 2 3 1  
2 Tin học cơ bản II 2 2 1  
3 Soạn thảo văn bản 2 2 2 Chọn 2 trong 4
4 PP luận nghiên cứu khoa học 2 2 1
5 Logic học 2 2 1
6 Toán cao cấp I 2 2 1
7 Tâm lý học xã hội 2 2 2  
8 Nhập môn công tác xã hội 2 2 2  
9 Xã hội học chuyên biệt 2 3 2  
  Tổng số tín chỉ   16    
           
  Chuyên ngành Kế toán        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Kinh tế vi mô 2 3 1  
2 NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II 2 3 1  
3 Tin học cơ bản II 2 2 1  
4 Toán cao cấp II 2 2 2  
5 Nguyên lý kế toán 1 2 2 2  
6 Marketing căn bản 2 2 2  
  Tổng số tín chỉ   14    
           
  Chuyên ngành Luật kinh tế        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Kinh tế vi mô 2 3 1  
2 Tin học cơ bản II 2 2 1  
3 NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II 2 3 1  
4 Luật hành chính 2 3 2  
5 Đại cương văn hóa Việt Nam 2 2 1 Chọn 1 trong 2
6 PP luận nghiên cứu khoa học 2 2 1
7 Marketing căn bản 2 2 2 Chọn 1 trong 2
8 Quản trị doanh nghiệp 2 2 2
  Tổng số tín chỉ   15    
           
  Chuyên ngành Quản trị nhân lực        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tin học cơ bản II 2 2 1  
2 Toán cao cấp II 2 2 2  
3 Kinh tế vi mô 2 3 1  
4 NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II 2 3 1  
5 Quản trị học 2 2 2  
6 Dân số và môi trường 2 2 2  
7 Marketing căn bản 2 2 2  
  Tổng số tín chỉ   16    
           
  Chuyên ngành Tâm lý        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tin học cơ bản II 2 2 1  
2 NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II 2 3 1  
3 Soạn thảo văn bản 2 2 2 Chọn 2 trong 4
4 PP luận nghiên cứu khoa học 2 2 1
5 Logic học 2 2 1
6 Toán cao cấp I 2 2 1
7 Thống kê xã hội 2 2 2 Chọn 1 trong 3
8 Pháp luật các vấn đề xã hội 2 2 2
9 Nhập môn công tác xã hội 2 2 2
10 Lịch sử tâm lý học 2 3 2  
11 Kỹ năng sống 2 2 2  
  Tổng số tín chỉ   16    
           
           
  Chuyên ngành Kinh tế        
STT Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Đợt học Ghi chú
1 Tin học cơ bản II 2 2 1  
2 Toán cao cấp II 2 2 2  
3 NLCB của Chủ Nghĩa Mác Lênin II 2 3 1  
4 Kinh tế vi mô 2 3 1  
5 Soạn thảo văn bản 2 2 2 Chọn 1 trong 2
6 PP luận nghiên cứu khoa học 2 2 1
7 Dân số và môi trường 2 2 2  
8 Nguyên lý tiền lương 2 2 2  
  Tổng số tín chỉ   16    

 

Các thông báo khác